Siirry sisältöön
<< Opettajan materiaalipankkiSeuraamusjärjestelmäOhjaava keskusteluMeidän koulu Ongelmia ratkaiseva systeemi Ennaltaehkäisevää ohjausta RatkaisukeskeisyysKasvatusfilosofiset perusteet Restoratiivinen oikeus Sovittelu Ohjaus kurinpitotilanteissa Ratkaisukeskeinen ohjaus Vertaissovittelu Ohjauksen kehittäminen MateriaalikansioLähteet

Ohjaus kurinpitotilanteissa

Ongelman ratkaisuun pyritään ratkaisukeskeisellä työtavalla. Toimintatavassa huomioidaan vähäiset voimavarat ja pyritään aktivoimaan kaikki ongelman osapuolet. Keskeiset työvaiheet ovat

  • ongelman tunnistaminen
  • ongelman rajaaminen
  • keskustelu

Keskustelun avulla koulutyötä häiritsevälle ongelmalle pyritään etsimään ratkaisua. Sillä pyritään saa-maan oppilas ymmärtämään tekonsa vääryys, ohjaamaan oppilasta ottamaan huomioon toiset ihmiset ja ympäristönsä sekä ennaltaehkäisemään suurempia ongelmia. Oppilasta ohjataan tarkoituksenmu-kaisempaan ja ympäristöä huomioivampaan käyttäytymiseen. Tätä ohjaussisältöä seuraamusjärjes-telmässä kutsutaan sovitteluksi.

Kuten oheinen kaavio Lähikehityksen vyöhyke -teoriasta kuvaa, kasvatustavoitteet määräytyvät ta-pauskohtaisesti. Olennaista on, että oppilaalla on mahdollisuus saavuttaa asetetut kasvatustavoitteet ja vaiheittain kasvaa kohti tarkoituksenmukaisempaa käyttäytymistä.

Kuvio. Ohjaustavoite lähikehityksen vyöhykkeellä