Siirry sisältöön
<< Opettajan materiaalipankkiSeuraamusjärjestelmäOhjaava keskusteluMeidän koulu Ongelmia ratkaiseva systeemi Ennaltaehkäisevää ohjausta RatkaisukeskeisyysKasvatusfilosofiset perusteet Restoratiivinen oikeus Sovittelu Ohjaus kurinpitotilanteissa Ratkaisukeskeinen ohjaus Vertaissovittelu Ohjauksen kehittäminen MateriaalikansioLähteet

Lähteet

Bigge, M. & Hunt, M. (1965). Psychological Foundations of Education. Tokyo. Waterhill.
Bruhn, K. 1973.1900-luvun pedagogisia virtauksia. Keuruu: Otava.
Child, J. L. 1950. John Deweyn kasvatusfilosofia. Kasvatus ja koulu. Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun ja Suomen kansakoulunopettajain liiton kasvatusopillinen aikakauskirja. 1950 (kuudesviidettä vuosikerta) 127–131. Suomentanut Aune Ovaskainen. The Saturday Review of Literature.
De Shazer, S. (1995). Ratkaisevat erot Ratkaisukeskeinen terapia auttamistyössä. Vastapaino. Tampere
Dewey, J. 1915. The School and Society. (suom. 1957. Koulu ja yhteiskunta. Helsinki: Otava) New York: MacMillan.Dynamics. University of Michigan. New York: Herper & Brothers.
Helander, J. (2000). Oppiminen ratkaisusuuntautuneessa terapiassa ja ohjauksessa. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 169.
Kurtakko, K. 1989. Toiminta, ajattelu, tieto. Opetus kasvuympäristöstä orientoivaksi -projektin loppuraportti. Lapin korkeakoulun kasvatustieteellisiä.
Laaksonen, P. & Wiegand, E. (1989). Oppilasko ongelma? Oppilashuolto koulun systeemissä. Gummerus kirjapaino oy. Jyväskylä.
Lewin, K. 1951. Field Theory in Social Science. A Bublication of the Research Center for Group
O`Hanlon,W.H. & Weiner-Davis Michele. (1990). Ratkaisut löytyvät Psykoterapian uusi suunta. Karisto oy. Hämeenlinna.
Olkinuora, E. & Mattila E. (2001). Miten menee peruskoulussa. Kasvatuksen ja oppimisen edellytysten tarkastelua Turun kouluissa. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A: 195.11
Riikonen, E. 1992. Auttamistyön ongelmakäsitykset ja haastattelukäytännöt. Ongelmakielestä kompetenssikieleen. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 32. Helsinki.
Rinne, R. Kivirauma, J. Lehtinen, E. 2000. Johdatus kasvatustieteeseen. Porvoo. WSOY
Tarkkanen, T. (1990). Ratkaiseva ajatus - ongelmien selityksistä niiden ratkaisuihin. Uudenmaan kirjapaino oy. Helsinki.
Toiskallio, J. 1984. Pedagogiikka 1. Juva: WSOY.

Internet-lähteitä


Vastuun portaat www.kidsskills.org
Mannerheimin Lastensuojeluliitto www.mll.fi
Suomen sovittelufoorumi www.sovittelu.com
Sovittelu ry www.sovittelu.fi
Oikeuslaitoksen julkaisuja www.oikeus.fi
Rikostorjuntaneuvosto. 1998. Koulun mahdollisuudet rikollisuuden ehkäisyssä. www.rikoksentorjunta.fi