Siirry sisältöön
<< Opettajan materiaalipankkiKehittäminen ja arviointiOhjauksen kehittäminenKehittämishankkeen vaiheet Kehittämistyö Toimintaympäristölähtöisyys Kehittämistyön ohjaus Ohjauksen arviointi Ohjauksen tila -arviointiYhteinen kehittämistoiminta KehittämistoimintaKehittäminen kouluissa

Kehittämistyö

Ohjauksen kehittämistyö on

  • ongelmalähtöistä,
  • opettajien asiantuntijuuteen tukeutuvaa työtä,
  • yhteistoiminnallista,
  • osallistavaa,
  • sitouttavaa,
  • oppimisprosessi,
  • arvioinnilla ohjattua.

Kehittämistyö on vanhojen toimintatapojen kyseenalaistamista ja liikkumista tutusta tuntemattomaan ja kohti parempaa käytäntöä Toimintatutkimuksellinen kehittämistyö on osoittautunut hyväksi tavaksi lähestyä ohjauksen kehittämishaasteita. Toimintatutkimuksellinen kehittämistyö muodostuu suunnittelu - toiminta - havainnointi - reflektointi -syklien sarjasta. Syklin läpivieminen johtaa seuraavaan kehittämisvaiheeseen. Kehittämishanke muodostuu useamman syklin sarjasta. Ohjauksen kehittämistyöstä on mahdotonta laatia tarkkaa kehittämistyösuunnitelmaa.. Siksi vaiheittainen toteutettu työhypoteesin suuntainen kehittämistyö on tarkoituksenmukaisin tapa edetä tavoitteiseen. Kehittämistyöhön osallistuvien tulisi sietää epävarmuutta ja viihtyä vanhan ja uuden syntyvän toimintamallin välissä. Heidän tulee uskoa, että toisiaan seuraavat kehittämissyklit tuottavat tuloksen.

Hankkeessa, jossa pyritään kehittämään toimintatapoja, tulisi kehittämistä tarkastella koulutuksen, yhteistoiminnan ja arvioinnin muodostamana kokonaisuutena. Koulutuksessa annetaan vuoropuhelun välineet eli käsitteet, joiden työstämistä jatketaan yhteistoiminnan aikana. Arviointi on toisaalta kehittämistyökalu ja osa syklien sarjaa, ja toisaalta sen avulla varmistetaan kehittämistuloksen vakiintuminen ja ohjauksen kohdentuminen.

Jos kehittämistulos halutaan aikaansaada yhteistyöllä ja keskustelemalla, tulee kehittämistoiminnanaikainen koulutus rakentaa kehittämistoimintaa palvelevaksi. Jotta voitaisiin tuottaa diskurtiivinen totuus, tulee osallistujien kyetä esittämään eriytyviä väitteitä ja arvioimaan muiden väitteitä niihin soveltuvilla kriteereillä, jotka ovat totuus (tieto), autentisuus (kokemus) ja oikeudellisuus (normit).

Kehittämistyön prosessiluonne ja toimintatutkimuksellisuus edellyttävät ohjauksen saatavuuden varmistamista. Toimintatutkimuksellinen kehittämistyö on valtaistavaa ja osallistavaa. Ohjauksella ja arvioinnilla varmistetaan kehittämistyön tuloksen vakiintuminen. Kehittämistyön koordinaattorille tulee osoittaa riittävät voimavarat. Koulun johdon tulee tukea kehittämistyötä koko kehittämisprosessin ajan.

Ks. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa (pdf-tiedosto)