Siirry sisältöön
<< Opettajan materiaalipankkiSeuraamusjärjestelmäOhjaava keskusteluMeidän koulu Ongelmia ratkaiseva systeemi Ennaltaehkäisevää ohjausta RatkaisukeskeisyysKasvatusfilosofiset perusteet Restoratiivinen oikeus Sovittelu Ohjaus kurinpitotilanteissa Ratkaisukeskeinen ohjaus Vertaissovittelu Ohjauksen kehittäminen MateriaalikansioLähteet

Ennaltaehkäisevää ohjausta

Ennaltaehkäisevän ohjaustyöt tavoitteena on

  • suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia,
  • varmistaa kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus,
  • tukea yksilön ja yhteisön toimintakykyä,
  • oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain ja
  • edistää välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria kouluyhteisössä.
Ohjaustyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille (ks. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004).

Ohjaustyössä pyritään kehittämään oppilaan itsetuntoa ja minäkäsitystä. Ne ovat selittävinä tekijöinä mm. selonteoissa kiusaamisesta, päihdekäyttäytymisestä, työllistymisestä. Minäkäsitys on opittua. Myönteinen minäkuva, hyvä itsetunto on edellytys sille, että ihminen haluaa oppia, uskaltaa yrittää ja epäonnistua sekä suvaitsee ja kunnioittaa muita. Nämä taidot ovat osana persoonallisten valmiuksien kokonaisuutta jota kutsutaan elämänhallinnaksi. Ongelmia ennaltaehkäisevälle toiminnalle on yhteistä itsetunnon, itsearvioinnin, vuorovaikutuksen ja ongelmaratkaisutaitojen kehittäminen sekä inhimillisten arvojen ja toisen huomioonottamisen edistäminen. Syrjäytyminen johtuu karsinnasta ja torjunnasta. Tulee pyrkiä vastustamaan karsintamekanismeja ja edistämään yhteisöllisyyttä koulutyössä. Itsetuntoa vahvistavat ja vuorovaikutteiset työtavat ehkäisevät syrjäytymistä.

Kurinpitoon liittyvän ohjaustyön tavoitteena on

  • oppilaan vastuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden kehittäminen,
  • kouluympäristön ja yhteisön viihtyisyyden ylläpitäminen,
  • riippuvuussuhteiden oivaltamiseen ohjaaminen sekä
  • oppilaiden oikeudenmukainen kohtelu erilaisissa ohjaustilanteissa.